Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. 

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs.

Schoolondersteuningsplan

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In het zogenaamde School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website. 

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden. 

Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op: www.swvapeldoornpo.nl